(၂၂) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီပေါက်ဂဏန်းများ (စ/ဆုံး) တိုက်ရန်

(၂၂) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီပေါက်ဂဏန်းများ (စ/ဆုံး) တိုက်ရန်

ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် (ယနေ့) မနက်ပိုင်းမှာဖွင့်လှစ်ဆဲဖြစ်သော (၂၂) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီပေါက်ဂဏန်းများ (စ/ဆုံး) တိုက်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်ရှိဆုမဲများ ထပ်မံ Edit လုပ်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး

ဂ ၄၇၇၄၀၆

သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး

ကဂ ၁၉၉၃၆၂

သိန်းငါးထောင်ဆုကြီး

ဟ ၆၇၂၈၃၅

ကက ၂၅၉၉၃၄

သိန်းနှစ်ထောင်ဆု

ထ ၁၉၃၇၀၄

င ၇၆၂၇၇၈

ကဃ ၂၅၀၉၇၉

ဘ ၉၁၁၈၀၂

သိန်းတစ်ထောင်ဆုကြီး

ဂ ၁၀၂၃၃၂

ဏ ၉၄၆၀၃၇

ဠ ၆၆၇၆၅၇

သ ၃၂၂၇၃၈

ကဂ ၈၇၄၀၂၁

သိန်းငါးရာဆု

ခ ၂၄၂၇၉၇/ ကစ ၄၆၉၀၃၀/ ဠ ၇၀၈၃၁၅/ လ ၃၅၅၇၉၅/ ဏ ၇၆၆၀၈၆/ ဎ ၅၄၅၂၁၇/ ဝ ၈၇၈၀၁၁/ ထ ၆၃၆၅၅၉/ တ ၄၈၃၅၄၂/ င ၆၁၂၅၅၃/ ဃ ၆၄၇၁၃၂/ ဆ ၃၃၉၄၆၀/ ယ ၂၀၆၁၈၈/ ဆ ၇၈၂၃၆၂/ ဋ ၈၄၅၉၉၅/ ကဃ ၃၉၂၉၉၄/ ဂ ၁၉၄၉၅၀/ န ၈၁၂၈၅၉

သိန်းနှစ်ရာဆုများ

သ.၁၅၂၂၅၀/ ဝ.၄၀၅၁၅၅/ ကဆ.၁၅၂၃၈၆/ ဝ.၂၁၄၄၇၄/ န.၉၆၇၁၂၀/ ကဆ.၉၅၀၉၉၂/ စ.၆၇၅၈၁၂/ ဂ.၁၀၇၉၇၁/ ခ.၇၉၀၆၈၅/ ဎ.၇၇၆၁၂၆/ ခ.၅၂၂၀၁၂/ ကက.၅၈၄၅၁၁/ ပ.၂၁၃၅၂၂/ ဓ.၅၂၁၆၂၅/ ကက.၃၂၂၆၇၉/ ပ.၄၉၅၆၈၉/ ဏ.၉၀၄၈၉၆/ ဇ.၆၄၂၈၈၇/ ထ.၂၉၉၈၄၉/ မ.၃၈၃၉၆၄

သိန်းတစ်ရာဆု

ဎ.၈၀၅၄၇၈/ မ.၈၉၂၄၂၄/ ဂ.၅၃၇၂၆၄/ ခ.၄၂၆၁၀၆/ တ.၈၉၆၁၀၆/ မ.၃၃၆၅၃၀/ က.၄၅၂၀၄၁/ ည.၈၃၇၂၄၈/ န.၅၄၈၀၂၅/ ကက.၆၈၃၈၀၃/ ည.၂၂၇၃၅၃/ ဠ.၆၁၆၅၆၀/ ဆ.၇၄၀၉၆၆/ ဗ.၅၁၁၆၃၄/ ထ.၉၁၉၀၀၆/ ပ.၃၃၇၀၁၃/ သ.၅၃၇၆၃၃/ ဏ.၂၆၃၉၄၆/ ကစ.၇၅၃၇၁၂/ ကစ.၈၀၇၄၅၆/ ယ.၂၃၅၃၆၉/ ပ.၃၃၇၀၁၃

သိန်းငါးဆယ်ဆုများ

ဘ.၃၃၁၈၃၃/ ထ.၁၂၁၄၃၆/ မ.၂၅၅၂၁၈/ ကင.၉၃၀၈၅၀/ ဎ.၃၆၄၆၆၂/ ဌ.၆၆၇၅၄၄/ စ.၃၆၈၅၁၅/ ဖ.၇၂၂၀၉၅/ ကက.၃၅၇၇၃၇/ လ.၂၀၁၅၀၀/ ကဂ.၅၇၃၈၁၉/ ဘ.၇၆၀၈၂/ ဎ.၇၈၃၃၅၇/ ကက.၇၇၈၃၆၆/ မ.၆၇၉၁၀၃/ ဠ.၂၁၇၂၇၂/ ကဂ.၅၃၀၉၆၈/ ဒ.၁၈၄၀၃၆/ ဍ.၆၀၄၇၁၆/ ဂ.၈၄၆၉၄၈/ သ.၈၂၇၃၉၃

ကျပ်သိန်း ၂၀ ဆုကြီးများ

(ကဂ ၆၈၅၄၃၂)/ (ရ ၂၂၅၇၃၂)/ (ဍ ၆၅၂၀၉၃)/ (ဝ ၇၆၆၈၆၀)/ (ဋ ၁၆၉၂၄၀)/ (ထ ၄၁၄၄၀၂)/ (ဘ ၉၈၆၅၆၁)/ (ဓ ၉၁၄၂၆၁)/ (စ ၆၆၈၈၄၉)/ (ဖ ၅၈၇၇၉၂)/ (ဗ ၄၅၇၄၄၂)/ (ကဆ ၈၅၂၁၁၇)/ (စ ၇၀၀၄၂၉)/ (ဓ ၉၇၄၈၁၉)/ (ဝ ၃၁၅၀၁၁)/ (ဖ ၈၈၂၀၀၆)/

(ကက ၂၄၃၆၇၀)/ (ဓ ၈၈၉၇၃၉)/ (ည ၉၇၂၆၁၁)/ (သ ၄၀၇၀၃၈)/ (ကဆ ၅၂၂၈၃၈)/ (ဌ ၈၁၀၇၁၈)/ (ဟ ၃၃၃၆၅၂) (ရ ၆၀၂၉၆၈)

ကျပ် ၁၀သိန်း ဆုကြီး

(ကက ၄၅၈၄၁၇)/ (ဓ ၁၉၀၆၁၇)/ (ရ ၁၀၇၉၀၈)/ (ခ ၃၉၀၉၀၀)/ (ဋ ၂၅၈၂၈၄)/ (ဠ ၄၀၃၁၁၇)/ (အ ၃၆၁၃၂၂)/ (ဝ ၃၅၄၁၅၈)/ (ဓ ၃၀၂၄၅၁)/ (ဘ ၇၃၉၆၆၈)/ (ဈ ၄၆၆၄၀၉)/ (န ၉၇၁၅၈၄)/ (င ၆၀၆၅၁၃)/ (ကခ ၈၃၇၆၈၆)/ (ထ ၉၇၃၁၀၆)/

(သ ၃၀၁၇၇၂)/ (ဆ ၈၇၉၅၁၈)/ (ထ ၆၂၈၈၀၆)/ (ကဆ ၁၉၁၃၁၈)/ (ကဇ ၂၈၄၇၅၈)/ (ကင ၉၂၉၄၇၂)/ (စ ၁၅၇၄၉၂)/ (ဂ ၇၇၈၀၀၅)/ (ဆ ၄၉၇၅၇၆)/ (ကခ ၁၄၃၄၈၅)/ (ဝ ၇၉၀၅၀၄)/ (ဃ ၅၇၇၈၆၆)/ (လ ၉၁၅၀၀၅)

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၃) သိန်းဆု (အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၅)လုံးအစဥ်လိုက်တူရမည်)

ယ ၇၀၇၁၅

ဃ ၃၅၆၄၄

ထ ၉၂၂၈၈

ဆ ၈၄၉၈၄

ကခ ၇၄၀၀၆

က ၂၂၀၈၃

ကခ ၁၃၈၂၀

ဏ ၄၃၉၈၀

င ၅၄၅၄၇

ဆ ၈၃၈၂၄

စျ ၃၁၈၉၇

ကခ ၂၈၃၇၀

က ၃၃၀၅၅

မ ၆၁၁၈၄

ဎ ၈၂၉၁၂

လ ၁၁၁၀၁

ပ ၃၇၀၇၉

ဒ ၈၃၁၉၃

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၂) သိန်းဆု (အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၄)လုံးအစဥ်လိုက်တူရမည်)

ဓ ၆၃၉၂

ဓ ၄၈၁၄

ဂ ၈၀၇၀

ဋ ၆၆၈၂

ဋ ၉၈၅၈

ထ ၈၈၆၂

ဋ ၉၂၄၂

ဏ ၂၀၉၉

ဝ ၂၃၀၂

ဍ ၇၂၇၁

ခ ၆၁၄၂

လ ၅၉၇၆

ဏ ၅၀၉၅

ကင ၅၃၇၉

ဂ ၈၆၉၉

ဆ ၂၈၈၉

ည ၉၈၈၅

စ ၄၄၈၉

သ ၈၇၅၁

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၁) သိန်းဆု (အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၃)လုံးအစဥ်လိုက်တူရမည်)

ထ ၈၅၈

ဆ ၂၄၇

ည ၇၁၃

လ ၄၇၃

ကင ၂၁၆

သ ၉၈၆

တ ၄၀၀

ဋ ၄၄၁

ကဇ ၂၄၃

ရ ၅၄၀

ကက ၈၁၈

ကဇ ၄၁၂

ဖ ၆၁၆

ကဇ ၃၉၂

ဝ ၃၅၆

စ ၃၂၅

ကင ၄၉၃

ကဆ ၅၈၆

ကဂ ၄၄၂

ကဃ ၇၅၃

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၅) သောင်းဆု (အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၂)လုံးအစဥ်လိုက်တူရမည်)

ဆ ၆၂

ကဃ ၉၅

ဋ ၆၆

ဓ ၄၅

ဇ ၆၈

ကဇ ၆၆

လ ၆၁

ကက ၈၀

ဃ ၆၅

ကဆ ၉၁

ပ ၂၉

ဖ ၂၁

လ ၈၃

ဖ ၁၃

ကခ ၆၈

ကဂ ၄၂

မ ၄၂

ဃ ၃၁

ဎ ၁၀

ဖ ၃၂

ကက ၉၉

ဖ ၅၅

ပြီးပါပြီ။ ထီဆုကြီးများ ပေါက်နိုင်ကြပါစေ။

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *