(၂၄) ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေထီပေါက်စဉ် (စ/ဆုံး)တိုက်ရန်

(၂၄) ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေထီပေါက်စဉ် (စ/ဆုံး)တိုက်ရန်

ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ရက်(ယနေ့)မနက်ပိုင်းမှာဖွင့်လှစ်ဆဲဖြစ်သော (၂၄ ) ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေထီပေါက်ဂဏန်းများ(စ/ဆုံး)တိုက်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ကျန်ရှိဆုမဲများထပ်မံ Edite လုပ်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Like and Share လေးလုပ်ထားပေးပါရှင့်။

ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆု

ကဆ ၄၂၅၉၇၂

ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀၀ ဆု

ဇ ၄၉၆၀၃၅

ကျပ် သိန်း ၅၀၀၀ ဆု

ကဇ ၃၂၉၄၆၇


ကစ ၉၈၈၄၂၅

ကျပ် သိန်း ၂၀၀၀ ဆု

ဘ ၉၇၅၁၆၃


အ ၇၈၀၉၆၃


ဍ ၇၄၁၆၅၅


က ၈၈၈၁၀၅

ကျပ် သိန်း ၁၀၀၀ ဆု

ကစ ၂၀၈၉၉၅


ထ ၃၆၅၁၈၃


ဋ္ဌ ၅၆၄၃၉၆


ပ ၃၂၀၅၃၉

ဍ ၉၈၉၀၀၁


ပ ၁၉၆၆၉၂

က က ၇၂၉၅၃၂

ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာ ကျပ် ၃ သိန်း ဆုများ

ကဃ ၁၁၄၄၆/ဟ ၇၀၂၈၇/သ ၃၄၂၈၄/ကဃ ၇၀၀၁၂/ဎ ၁၄၄၅၂/က ၃၅၂၃၁/ဋ္ဌ ၃၂၂၆၀/က ၈၃၇၃၄

န ၉၅၆၁၈/ဓ ၈၉၃၀၂/ဌ ၇၀၆၃၆/ကဆ ၄၂၃၂၈/ဘ ၄၃၃၀၇/ကဃ ၉၁၉၅၁/က ၃၁၃၅၉/ဎ ၅၈၃၁၁

ယ ၇၀၆၄၃/ရ ၉၀၉၀၈/ဌ ၉၉၇၀၁/ကခ ၆၂၅၈၅

ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာ ကျပ် ၂ သိန်း ဆု

ဌ ၈၈၅၆ စ ၉၁၆၄ အ ၈၃၈၇ သ ၈၅၁၅ ကင ၇၁၃၉ ဘ ၃၇၃၀ ဠ ၂၆၇၁ ဟ ၃၀၈၁

သ ၂၂၉၂ လ ၉၇၅၅ ထ ၃၁၉၇ ပ ၃၇၃၁ င ၆၅၅၆ ဟ ၁၃၆၈ ဖ ၆၄၁၅ အ ၆၆၅၂ ကခ ၉၁၀၀ အ ၅၇၀၆ ဌ ၃၇၁၆ ကဃ ၇၃၂၈

ဝေဝေဆာဆာပဒေ သာ ကျပ် ၁ သိန်းဆု

မ ၁၉၃ ဗ ၅၃၉ ဘ ၂၇၂ ဎ ၁၅၀ ကဆ ၆၆၃ ည ၉၃၈ ကဂ ၈၇၅ ဈ ၇၄၅ ကဈ ၄၉၂

ပ ၇၃၄ ယ ၃၀၄ ကဃ ၆၀၁ ကဂ ၉၆၆ ကစ ၉၆၄ ကစ ၈၁၂ ဂ ၃၂၃ ဂ ၉၉၁ ဋ ၉၂၂

ယ ၈၃၆ ဃ ၃၈၁ ဗ ၅၃၉

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် ၅ သောင်းဆု

ဘ ၆၈ မ ၉၀ က၄၇ င ၈၇ ဒ ၅၁ ဓ ၁၄ င ၆၉ ခ ၇၇ အ ၄၈ ကဂ ၃၈ ကဆ ၄၅ ကခ. ၁၀

ကဇ ၉၆ န ၁၀ တ ၁၅

ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ဆု

ကဂ ၈၄၄၂၄၀/ ဇ ၈၉၆၁၆၁/ ကခ ၇၈၀၀၆၈ ကဈ/၂၇၈၀၄၁/ ဟ ၃၁၁၈၀၉ /ကင ၄၇၄၄၆၀

က ၅၇၄၄၆၈ /အ ၁၇၉၉၃၀ /ဏ ၂၅၀၁၉၂/စ ၅၀၉၁၂၁/ယ ၄၆၂၀၀၈/ဘ ၁၅၃၈၀၁/င ၆၈၆၄၅၀/ကခ ၃၄၃၉၃၁/ည ၉၆၃၉၈၈/စ ၂၇၄၀၀၁/ဃ ၁၆၀၅၇၉/ဎ ၂၇၂၄၉၄/ဇ၅၉၈၃၅၇/ဈ ၉၈၃၈၂၂/က က ၇၂၃၃၉၃/ဌ ၂၈၅၄၃၀/ယ ၁၈၄၆၆၆

ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ဆု

န ၉၄၂၃၉၀/ကဆ ၇၃၀၀၃၄/ဟ ၆၈၃၃၆၇/ဝ ၃၃၂၅၇၁/ဒ ၁၆၆၀၁၄/ဇ ၂၇၀၄၀၈/ဌ ၆၅၃၄၀၇/ဈ ၇၇၁၄၇၈/ဃ ၈၄၂၇၉၇/ဇ ၃၁၇၀၈၈/ကဈ ၇၂၅၀၆၂/ထ ၂၂၃၆၇၇/တ ၈၆၈၁၂၇/ကဆ ၄၄၀၉၃၅/ဋ ၆၉၆၄၁၇/ကဇ ၅၂၄၃၆၆/င ၈၆၆၂၄၃/ကဃ ၇၆၈၂၆၆

ကဆ ၂၆၇၀၂၃/ကင ၂၈၇၈၉၃/လ ၆၂၀၃၇၅/ခ ၉၂၁၁၃၀/ကဃ ၅၈၅၄၈၇

ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဆု

တ ၅၉၈၀၁၇/င ၉၃၃၄၂၈/ဎ ၈၅၉၇၈၄/ဂ ၇၁၈၃၃၃/ခ ၂၁၇၂၇၀/ကဈ၅၂၈၇၁၂/မ ၃၂၉၇၈၆/ကဆ ၄၄၅၇၆၉/ဋ ၄၄၇၀၃၉/ခ ၄၄၁၁၆၁/ဠ ၇၃၅၂၄၃/ဇ ၇၃၄၉၃၆/

က ၈၈၃၃၃၁/ကဂ ၁၁၄၂၄၅/ဍ ၆၉၁၀၄၉/ကစ ၈၂၃၉၅၁/သ ၆၇၆၀၆၅/သ ၁၁၇၉၂၂/ကဆ ၉၆၃၉၂၆/ဟ ၄၄၆၆၅၃/လ ၁၅၉၆၉၀/ကဈ ၇၈၄၃၈၇/အ ၁၈၀၀၁၃/စ ၉၇၇၉၁၅

ကျပ် သိန်း ၅၀ ဆု

ဌ ၈၂၇၈၇၀/န ၉၀၄၄၄၀/ဓ ၈၀၂၉၅၈/စ ၂၄၂၇၆၄/လ ၄၁၂၁၀၆/မ ၃၉၇၁၄၀/လ ၁၄၃၄၉၈/ဎ ၈၀၆၂၈၄/ဋ ၇၇၇၇၈၂/ဟ ၂၄၃၇၅၀/ဒ ၃၈၀၁၃၆/ယ ၇၂၃၁၉၇/ဓ ၈၆၀၃၅၀

ဋ ၂၆၇၈၂၃/ဓ ၄၆၅၄၃၃/အ ၁၉၈၂၆၆/ဝ ၂၉၃၇၃၃ ဆ ၈၂၀၆၁၀ ဏ ၇၈၈၃၄၆ သ ၁၇၄၅၆၉ ဓ ၃၁၁၇၈၅ ဈ ၈၀၉၀၂၆ က က ၅၈၁၁၇၇ င ၆၉၇၅၉၈ က ဂ ၂၆၀၈၄၃

ကျပ် သိန်း ၂၀ ဆု

အ ၂၃၅၆၅၀ /မ ၂၁၀၂၅၇/ဎ ၇၆၁၂၆၃/ယ ၄၀၃၄၄၆/ဘ ၆၁၇၇၂၆/စျ ၁၀၄၇၀၈/ကစျ ၆၁၁၁၉၈/ဟ ၇၆၄၇၆၇

ထ ၈၅၄၆၃၄/ဓ ၁၂၃၁၈၃/မ ၉၃၅၂၈၂/ဍ ၈၃၀၂၄၁/ဠ ၁၅၂၉၉၁/ဏ ၆၀၁၅၀၃/ဏ ၃၆၈၄၉၄/ဂ ၇၁၀၅၀၆/ဠ ၆၆၄၈၈၃/လ ၁၇၃၄၈၆/ဏ ၄၉၇၄၃၄/ဋ ၅၈၉၂၇၈/ဖ ၆၂၁၂၂၁/ကဇ ၇၄၁၈၂၆/ဍ ၄၄၆၈၁၈/ခ ၃၂၀၄၈၄/ဠ ၉၀၁၇၅၀/ည ၈၉၀၈၂၄

ကျပ် ၁၀ သိန်း ဆု

ကဆ ၈၃၁၆၂၂

ည ၄၈၃၆၄၆

ဎ ၅၅၂၇၅၉

ဒ ၈၄၆၉၇၈

တ ၁၈၄၇၈၄

က ၂၅၇၅၀၂

ဒ ၈၃၆၀၉၉

အ ၆၅၂၅၅၀

ထ ၁၉၅၉၇၁

န ၅၇၆၃၁၈

ကဆ ၂၀၆၉၇၅

ဒ ၃၃၅၂၇၃

ထ ၁၄၂၆၂၈

စျ ၁၀၂၂၅၉

ဂ ၃၆၃၂၈၅

ကခ ၅၂၃၀၆၀

ယ ၈၅၅၆၅၅

န ၅၇….

ကဆ ၂၀၆၉၇၅

ဒ ၃၃၅၂၇၃

ထ ၁၄၂၆၂၈

စျ ၁၀၂၂၅၉

ဂ ၃၆၃၂၈၅

ကခ ၅၂၃၀၆၀

ယ ၈၅၅၆၅၅

ဏ ၄၉၂၅၉၇

ဗ ၃၀၇၆၈၂

ဗ ၇၀၈၉၁၄

ပ ၄၂၅၅၆၅

ဟ ၃၅၀၂၄၉

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *