မန္တလေးမြို့၊ မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားကြီးအား ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ပြုပြင်မွမ်းမံမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

မန္တလေးမြို့၊ မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားကြီးအား ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ပြုပြင်မွမ်းမံမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

Photo Credit to Sai Kyaw Htet Aung (Mandalay True News)

မန္တလေးမြို့၊ မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားကြီးအား ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ပြုပြင်မွမ်းမံမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ စုစည်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။

Photo Credit to Sai Kyaw Htet Aung (Mandalay True News)

၃။

Photo Credit to Sai Kyaw Htet Aung (Mandalay True News)

၄။

Photo Credit to Sai Kyaw Htet Aung (Mandalay True News)

၅။မန္တလေးမြို့၊ မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားကြီးအား ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ပြုပြင်မွမ်းမံမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

Photo Credit to Sai Kyaw Htet Aung (Mandalay True News)

၆။

Photo Credit to Sai Kyaw Htet Aung (Mandalay True News)

၇။

Photo Credit to Sai Kyaw Htet Aung (Mandalay True News)

၈။မန္တလေးမြို့၊ မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားကြီးအား ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ပြုပြင်မွမ်းမံမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

Photo Credit to Sai Kyaw Htet Aung (Mandalay True News)

၉။

Photo Credit to Sai Kyaw Htet Aung (Mandalay True News)

၁၀။မန္တလေးမြို့၊ မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားကြီးအား ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ပြုပြင်မွမ်းမံမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

Photo Credit to Sai Kyaw Htet Aung (Mandalay True News)

၁၁။

Photo Credit to Sai Kyaw Htet Aung (Mandalay True News)

၁၂။မန္တလေးမြို့၊ မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားကြီးအား ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ပြုပြင်မွမ်းမံမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

Photo Credit to Sai Kyaw Htet Aung (Mandalay True News)

၁၃။မန္တလေးမြို့၊ မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားကြီးအား ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ပြုပြင်မွမ်းမံမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

Photo Credit to Sai Kyaw Htet Aung (Mandalay True News)

၁၄။

Photo Credit to Sai Kyaw Htet Aung (Mandalay True News)

၁၅။

Photo Credit to Sai Kyaw Htet Aung (Mandalay True News)

၁၆။

Photo Credit to Sai Kyaw Htet Aung (Mandalay True News)

၁၇။

Photo Credit to Sai Kyaw Htet Aung (Mandalay True News)

Photo Credit to Sai Kyaw Htet Aung (Mandalay True News)

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *