(၂၃) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီပေါက်ဂဏန်းများ (စ/ဆုံး) တိုက်ရန်

(၂၃) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီပေါက်ဂဏန်းများ (စ/ဆုံး) တိုက်ရန်

ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် (ယနေ့)မနက်ပိုင်းမှာဖွင့်လှစ်ဆဲဖြစ်သော (၂၃) ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေထီပေါက်ဂဏန်းများ(စ/ဆုံး)တိုက်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ (ထီဖွင့်နေဆဲဖြစ်တာမို့ ကျန်ရှိဆုမဲများအား Edit လုပ်ကာ ထပ်မံတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်)

သိန်းတစ်သောင်းခွဲ

ကဂ ၄ဝ၆၁ဝ၄

သိန်းတစ်သောင်း

ဓ ၇ဝ၈၉၅၉

သိန်းငါးထောင်

ကင ၈၇၅၇ဝ၇

ဏ ၃၂ဝ၆၁၃

သိန်းနှစ်ထောင်

ဇ ၅၄၅၉၉၆

ဇ ၆၆၈၉၇၃

တ ၄၃၅၆၄၂

ဍ ၆ဝဝ၆၉၃

သိန်းတစ်ထောင်

ဌ ၈၃၆၆၄၅/ ဎ ၁၃ဝ၈၂၈/ တ ၄၈၁၄၃၃/ ည ၉၅၁၆၂၆/ င ၈၃၁၆၄၃/ ဠ ၄၂၈၂၄၉

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၃)သိန်းဆု

စ ၃၈၆၈၅/ ဝ ၁၄၂ဝ၈/ ဏ ၇၅၅၆၄/ စ ၉၇၄၉၃/ င ၇၆ဝ၂၈/ ဌ ၃၄၈၅ဝ/ ကဂ ၉၂၅ဝ၉/င ၄၉ဝ၆၆/ ဌ ၉၉၃၂၁/ ထ ၅၄ဝ၃၃/

စျ ၄၃၆၄၈/ ရ ၇၉၈၈၆/ ဗ ၂၉၉၅၈/ ဇ ၃၂၁၅၉/ရ ၇၁၂၃၇/ စ ၇၇၁၁၇/ ဏ ၄၆၄၁၃/ ဆ ၆၅၅၄၈/ ကဇ ၉၅၆၂၃

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၂ သိန်းဆု

ဂ ၁၈၅၆/ ကဂ ၄၈၇၉/ ဈ ၂၃၈၁/ ဆ ၂၈၁၁/ ကစ ၆၇၂၅/ ဍ ၂၄၄၅/ ကဂ ၄၄၇၄/မ ၄၃၉၉/ လ ၈၂၄၄/ န ၃၉၃၀/ ဂ ၄၈၁၅/

ပ ၉၄၆၃/ ဂ ၄၉၁၂/ ဍ ၁၇၄၄/ ဂ ၆၄၈၉/က ၄၈၁၆/ ဃ ၄၉၅၄/ ဖ ၈၃၁၆/ ဠ ၄၀၉၀

ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ဆု

ဠ ၄၆၁၄၃၀/ လ ၇၃၅၆၄၁/ ကင ၂၅၃၅၆၂/ ခ ၃၄၀၄၄၆/ မ ၂၂၆၄၀၃/ ဒ ၉၇၉၅၇၁/ဝ ၁၉၅၉၂၄/ င ၉၅၅၉၃၁/ ဟ ၅၃၂၈၆၄/

လ ၂၁၂၆၄၇/ ဖ ၉၅၅၃၈၂/ ဗ ၄၃၁၃၈၁/ဃ ၆၆၄၁၀၆/ ကဆ ၁၇၁၃၁၃/ ကခ ၄၄၈၇၀၃/ အ ၇၅၅၀၉၄/ ဟ ၅၂၂၉၈၄/

င ၈၀၇၃၆၃/တ ၈၁၁၇၇၁

ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ဆု

ကဆ ၉၃၆၁၅၈/ ဃ ၈၅၁၁၂၁/ ဒ ၆၉၉၉၄၃/ မ ၁၄၈၆၀၆/ ဓ ၅၂၅၃၅၀/ ဌ ၁၅၅၉၀၄/ ကဃ ၂၉၅၅၇၀/ဎ ၇၁၇၅၅၉/

မ ၉၂၈၈၆၈/ ဗ ၁၂၅၅၇၇/ စ ၈၉၉၅၈၃/ င ၃၁၅၆၈၇/ ဒ ၂၃၀၆၈၃/ ဖ ၄၉၃၆၃၀/ဒ ၈၅၁၇၀၀/ ဗ ၁၇၀၇၆၄/ ကဆ ၂၈၁၁၅၅/

ဆ ၄၀၉၂၂၅/ ဎ ၇၈၂၀၉၈/ ကဆ ၈၂၄၁၃၂/ ကဂ ၇၃၄၆၈၁

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် (၁) သိန်းဆု

မ၂၁၅/ ဏ ၅၀၉/ တ ၇၀၉/ အ ၇၂၉/ ကင ၇၈၇/ ဓ ၂၇၄/ ရ ၁၅၆/ ည ၉၇၇/ ထ ၃၃၇/ဆ ၄၉၄/ ဋ ၉၅၀/ န ၅၀၀/ အ ၉၄၉/

ဓ ၉၉၉/ သ ၂၆၄/ ည ၃၇၄/ ကဆ ၁၃၄/ ဟ ၄၅၄/ကစ ၈၅၀/ ကဂ ၅၃၃

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် (၅)သောင်း ဆု

ဆ ၇၃/ လ ၂၆/ ကဆ ၁၂/ ကဃ ၁၇/ ဌ ၄၅/ ဈ ၂၉/ ဈ ၆၄/ မ ၈၁/ ဟ ၇၄/ သ ၄၁

ကဂ ၃၉/ လ ၅၄/ လ ၇၆/ ခ ၆၄/ ဎ ၃၅/ ဝ ၂၅/ ကဃ ၂၅/ ဟ ၂၅/ ဇ ၃၁/ ဒ ၈၈/ ကခ ၃၁/ဝ ၂၉

ကျပ်သိန်း၁၀၀ဆု

ကဇ ၂၇၃၆၆၁/ ဈ ၃၄၆၉၈၇/ဃ ၃၆၇၅၂၈/ ဋ ၁၆၉၅၁၅/ ဌ ၆၂၇၁၆၅/ ကခ ၇၄၈၅၄/ကဂ ၇၂၇၈၀၀/ ထ ၅၇၁၂၉၁/

ဇ ၈၀၁၇၆၅/ ဠ ၂၀၀၄၈၁/ ကဂ ၅၅၇၇၅၆/ ဋ ၈၅၈၅၀၈/ဃ ၁၆၀၇၉၇/ သ ၉၆၁၅၅၃/ ဆ ၂၆၉၃၆၈/ ယ ၅၉၁၄၆၁/

ဈ ၅၈၃၆၄၀/ တ ၁၈၇၁၇၄ဓ ၄၂၄၇၃၁/ က ၂၉၀၉၉၁/ ဏ ၃၁၃၆၄၃/ ဖ ၄၆၀၅၀၉/ ဏ ၆၈၇၀၂၅

ကျပ်သိန်း ၅၀ ဆု

အ ၉၁၃၁၇၇/ ရ ၁၀၃၆၃၁/ ကင ၄၃၃၆၀၂/ က ၆၀၁၃၉၇/ ည ၈၇၁၄၁၈/ ဃ ၇၄၈၆၈၂/ဇ ၁၆၉၉၈၇/ဆ ၇၆၀၀၉၈/

ဎ ၇၂၄၂၀၅/ မ ၂၄၄၄၉၇/ က ၅၄၃၀၆၄/ ပ ၁၈၂၀၃၁/ကဇ ၈၃၇၆၀၇/ လ ၃၀၃၄၅၀/ ဆ ၂၃၃၈၇၂/ ဎ ၄၂၈၇၈၅/

ဏ ၆၉၉၉၇၄/ ကစ ၁၃၉၁၇၃/ကဃ ၅၁၉၅၆၈/ ဌ ၉၇၃၉၉၀/ ကစ ၉၁၅၅၅၇/ ကဃ ၈၃၅၇၁၇/ ကက ၂၂၀၈၄၉

ကျပ်သိန်း ၂၀ ဆု

ဝ ၁၆၃၇၅၆/ ကခ ၄၈၁၃၅၈/ ဏ ၆၃၆၉၃၇/ င ၆၇၅၈၂၉/ ကဂ ၁၀၀၆၅၆/ ခ ၉၀၃၇၀၇/ဇ ၅၀၆၂၁၂/ ဓ ၇၅၄၉၈၈/

ကဆ ၇၀၈၀၅၀/ ဘ ၃၃၆၆၆၃/ စ ၄၅၄၁၅၄/ ခ ၄၈၃၈၅၀/မ ၈၄၇၅၅၇/ အ ၃၇၄၅၈၃/ ဍ ၃၅၀၉၃၁/ ပ ၇၉၁၉၅၈/

ဈ ၈၃၅၇၄၄/ လ ၉၇၁၀၆၀/ဠ ၄၀၇၀၂၉/ ဈ ၄၂၃၄၉၁/ င ၅၅၁၃၅၁/ ယ ၈၅၂၁၁၆/ တ ၂၉၂၄၈၀/ ကဂ ၆၄၅၁၇၆

ကျပ်၁၀သိန်းဆု

ဋ ၇၆၇၀၆၀/ပ ၇၃၇၁၆၈/င ၅၆၆၂၅၁/ ဂ ၈၁၉၆၉၀/ ဗ ၅၂၆၅၁၁/ ဈ ၄၂၆၅၈၆/ကဂ ၃၆၅၁၀၂/ သ ၈၆၂၆၇၇/ ဒ ၁၃၇၂၅၈/

ဆ ၈၉၇၇၁၆/ ဟ ၂၆၇၄၄၁/ ကဇ ၇၄၃၈၅၈/ည ၄၈၁၃၁၈/ ဏ ၆၉၂၃၀၀/ ဃ ၃၈၀၂၂၄/ ဌ ၈၈၃၄၅၇/ သ ၁၀၄၇၅၀/

ဈ ၈၂၈၇၅၅/ပ ၅၀၈၈၅၂/ င ၉၂၀၆၁၈/ ကစ ၉၀၇၇၂၅/ ဏ ၇၁၂၄၀၃/ ကဃ ၄၄၅၅၈၇/ ဠ ၉၈၆၀၈၅/ဂ ၂၃၉၄၇၁/

ကင ၂၄၉၉၆၁/ စ ၈၃၁၀၉၈/ ဟ ၅၈၄၇၂၇/ ကဆ ၆၂၆၄၅၃/ ကက ၁၆၄၀၇၀/ဓ ၃၂၃၉၃၆

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *